1. Generelt

1.1

Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Pimeru. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument, samt herunder gældende lovgivning.

1.2
Hvis andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, uden momsregning.

1.3
Pimeru forbeholder sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, herunder blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler, med mindre andet er aftalt.

2. Priser

2.1.
Pimeru’ standard timepris er 800 kr./timen for udført arbejde indenfor normal åbningstid mandag-fredag fra 08.00-17.00. Såfremt kunden anmoder om udført arbejde uden for normal åbningstid tillægges timeprisen 100% til i alt 1.600 kr./timen. Anmoder kunden om udført arbejde på søn- og helligdage, tillægges timeprisen 200% til i alt 2.400 kr./timen.

Pimeru forbeholder sig retten til at afvise anmodninger om udført arbejde uden for normal åbningstid.

3. Betaling, fakturering og fortrydelsesret/afbestilling

3.1

Ved indgået aftale under 10.000 kr., faktureres hele beløbet ved levering. Ved indgået aftale over 10.000 kr. faktureres i 3 rater. Størrelsen samt faktureringsdato aftales i samspil med kunden.

Ovenstående er gældende med mindre andet aftales.

3.2
Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 10 dage efter fakturaens udstedelse.

3.3
Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder Pimeru sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Der vil yderligere blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).

3.4
Ved køb af serviceydelser hos Pimeru, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

4. Udvikling

4.1
Kunden er berettiget til at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

4.2
Pimeru kan på ingen måde holdes ansvarlig for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes.

4.3
Pimeru kan ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.

5. Behandling af personoplysninger

5.1

Pimeru behandler kundens oplysninger og data som fortroligt materiale og garanterer materialet ikke videregives til anden side, uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

6. Ansvar

6.1
Et eventuelt erstatningskrav over for Pimeru kan aldrig overstige fakturabeløbet, for den leverede ydelse. Pimeru hæfter desuden ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

6.2
Pimeru har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.